ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt de klant gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 1 - Toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden zijn behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door FIRMA VAN ASBROEK van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die tussen FIRMA VAN ASBROEK, met vennootschapszetel in 9500 Overboelare, Schillebeekstraat 81, met ondernemingsnummer BE0749.245.123 en de klant tot stand komen via haar website http://www.werkkledij-vanasbroek.be/, en op alle aanbiedingen die FIRMA VAN ASBROEK doet door middel van haar website.

1.2 Tenzij wanneer dit schriftelijk door FIRMA VAN ASBROEK werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de klant, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door FIRMA VAN ASBROEK.

Artikel 2 - Ontstaan verkoopovereenkomsten

2.1 De aanbiedingen en prijzen weergegeven op de website van http://www.werkkledij-vanasbroek.be/ worden uitgedrukt in euro en zijn btw, recupel en bebat inclusief. Zij zijn slechts informatief en verbinden FIRMA VAN ASBROEK niet. Bijkomende verplichte kosten worden indien mogelijk apart vermeld.

2.2 Bestellingen verbinden FIRMA VAN ASBROEK slechts en een verkoopovereenkomst komt pas tot stand, wanneer de klant door FIRMA VAN ASBROEK per e-mail een bevestiging van zijn bestelling ontving.

2.3 Elke verkoopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van FIRMA VAN ASBROEK. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door FIRMA VAN ASBROEK te worden aanvaard.

2.4 FIRMA VAN ASBROEK heeft het recht de verkoopovereenkomst kosteloos te ontbinden binnen een termijn van 3 (drie) werkdagen nadat de verkoopovereenkomst werd gesloten conform artikel 2.3 als de voorraad ontoereikend blijkt om aan de bestelling te beantwoorden.

Artikel 3 - Handelingsbekwaamheid en status

3.1 Door het plaatsen van een bestelling garandeert de klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de verkoopovereenkomst bedoeld in artikel 1.1 aan te gaan.

Artikel 4 - Rechtsmisbruik, kwade trouw

4.1 In geval van gemotiveerd vermoeden van FIRMA VAN ASBROEK van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de klant, is FIRMA VAN ASBROEK gerechtigd de overeenkomst te ontbinden lastens de klant, onverminderd het recht in hoofde van FIRMA VAN ASBROEK om schadevergoeding te vorderen voor de ten gevolge van het rechtsmisbruik of de kwade trouw geleden schade.

4.2 FIRMA VAN ASBROEK is ook gerechtigd om in geval van gemotiveerd vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de klant de account van de klant af te sluiten in welk geval de klant niet langer bestellingen kan plaatsen via de website.

Artikel 5 - Levering, transportkosten en overdracht van risico

5.1 Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk bevestigd per e-mail. Mocht het bestelde artikel niet voorradig zijn, meldt de verkoper dit ook per e-mail.

5.2 De bestelde goederen worden door FIRMA VAN ASBROEK geleverd op het door de klant aangegeven leveringsadres. De chauffeur/bezorger kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. In geval een wederaanbieding nodig is door afwezigheid van de klant, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor gemaakte kosten aan te rekenen.

5.3 De kosten van het vervoer en de verpakking van de goederen worden door de klant gedragen. De kosten voor de thuislevering worden duidelijk aangegeven tijdens het bestelproces.

Artikelen die thuis worden geleverd, worden op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers) afgeleverd. De klant staat zelf in voor eventuele verdere (ver)plaatsing.

5.4 Het risico wordt echter overgedragen op de klant zodra de bestelde goederen werden geïndividualiseerd en uiterlijk op het moment dat deze worden overhandigd aan de vervoerder.

5.5 Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de klant uit de verkoopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde/bestelde goederen de uitsluitende eigendom van de leverancier en kunnen deze in geval van niet-betaling door de leverancier teruggevorderd worden, zelfs indien de goederen zich bevinden bij een derde. De klant verbindt zich ertoe om de goederen niet te vervreemden, in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin te gebruiken alvorens volledige betaling.

Indien de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij derden in beslag genomen worden, moet de klant de leverancier hiervan onverwijld in kennis stellen. De leverancier mag zich de zaken toe-eigenen in geval van niet-betaling.

Ondanks het eigendomsvoorbehoud gaat het risico met betrekking tot de geleverde goederen meteen bij levering over op de klant.

5.6 De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden FIRMA VAN ASBROEK slechts in die mate dat zij ernaar streeft deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomsten. Het verstrijken van de vooropgestelde leveringstermijn doet, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of grove fout in van FIRMA VAN ASBROEK, in geen geval enig recht op weigering of annulering van de bestelling noch op schadevergoeding ontstaan.

5.7 In geen geval is FIRMA VAN ASBROEK gehouden tot levering over te gaan zolang zij de in artikel 7 bedoelde betaling niet ontving.

5.8 De overeenkomst kan voorlopig enkel in het Nederlands worden gesloten. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in het Nederlands gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de Nederlandse taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Artikel 6 –Betaling

Betaling moet gebeuren aan de hand van één van de betalingsfaciliteiten aangeboden op de website. De klant verklaart enkel gebruik te maken van betaalkaarten of kredietkaarten die hij/zij gerechtigd is te gebruiken en verklaart dat voldoende fondsen aanwezig zijn om de betaling te laten plaatsvinden.

Artikel 7 – Herroepingsrecht – terugsturen bestelling

7.1 De consument heeft het recht aan FIRMA VAN ASBROEK mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed (uitzondering op deze regel zie artikel 7.2 en 7.5). Om het herroepings-recht uit te oefenen moet u ons, FIRMA VAN ASBROEK, Schillebeekstraat 81, 9500 Overboelare, e-mail: website@vanasbroek.be, via een on-dubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld: schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht (zie formulier onderaan).

7.2 De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien van:

- geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;

- artikelen waarvan de verpakking zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht (bv. de zegels moeten intact zijn);

- artikelen die een duidelijk hygiënisch karakter hebben of gevaar kunnen inhouden voor de volksgezondheid na gebruik.

- producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen

- van audio- en video opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling verbrak

- van publicaties, tijdschriften en magazines.

7.3 De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht moet de goederen op zijn eigen kosten in de originele verpakking binnen de 14 kalenderdagen na het uitoefenen van het herroepingsrecht terugzenden naar volgend adres: FIRMA VAN ASBROEK, Schillebeekstraat 81, 9500 Overboelare.

7.4 Bij het uitoefenen van uw herroepingsrecht, zal het betaalde bedrag teruggestort worden, dit zonder overdreven vertraging en alleszins binnen de 14 dagen na de dag waarop FIRMA VAN ASBROEK op de hoogte werd gebracht van de herroeping. Bij betaling met een kredietkaart en als uw rekening reeds werd gedebiteerd, verbindt de verkoper er zich toe het gedebiteerde bedrag binnen de 14 dagen na ontvangst van de herroeping terug te storten.

7.5 toelichting m.b.t. de uitzondering: Dit recht van de consument tot herroeping (teruggave) zoals voorzien in het Wetboek Economisch recht Boek VI art. 45 is enkel voorzien in geval van verkoop. De goederen die het voorwerp uitmaken van een huurovereenkomst zijn derhalve geen voorwerp van dit herroepingsrecht.

Artikel 8 - Garantie

8.1 Garantievoorwaarden: om een beroep te doen op een garantie, moet u het aankoopbewijs, het kasticket of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek moet binnen de 24 uur na levering gemeld worden aan website@vanasbroek.be. Nadien vervalt elk recht op vervanging van het product.

8.2 Uitsluitingen: de garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. De garantie is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld: artikelen met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door ene niet door ons aangewezen derde.

8.3 FIRMA VAN ASBROEK is niet de fabrikant en verdeelt de producten uitsluitend via haar webshop. FIRMA VAN ASBROEK kan hierdoor geen garantie geven omtrent de werking van de producten die zij te koop aanbiedt.

8.4 FIRMA VAN ASBROEK doet haar uiterste best om alle afbeeldingen waarheidsgetrouw online te plaatsen, de afbeeldingen kunnen evenwel afwijken van de realiteit. FIRMA VAN ASBROEK kan evenwel niet aansprakelijk zijn voor eventuele verschillen tussen de weergave en de realiteit. In de mate dat u wenst af te zien van de verkoop, kan u gebruik maken van zijn herroepingsrecht binnen de daartoe aangegeven grenzen.

Artikel 9 - Klachten

9.1 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken moeten door de koper binnen 48 uur na het in ontvangst nemen aan FIRMA VAN ASBROEK worden bezorgd per aangetekend schrijven,  of per e-mail aan website@vanasbroek.be.

9.2 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten door de koper onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van 48 uur na de ontdekking, aan FIRMA VAN ASBROEK worden bezorgd per aangetekend schrijven of per e-mail aan website@vanasbroek.be.

9.3 Klachten die buiten de onder artikel 9.1 en 9.2 vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van FIRMA VAN ASBROEK.

9.4 Klachten in verband met de bestelling en de levering moeten door de koper via het contactformulier gemeld worden of via website@vanasbroek.be.

Artikel 10 - Bescherming persoonsgegevens

10.1 De door de klant in het kader van zijn aankoop meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

10.2 FIRMA VAN ASBROEK verbindt zich er toe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de klant in het kader van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst en om de klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties van FIRMA VAN ASBROEK, en behandelt deze gegevens steeds met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.

10.3 De klant heeft steeds het recht om zijn gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of zijn gegevens te verwijderen uit ons bestand. De klant kan daarvoor met ons contact opnemen via e-mail: website@vanasbroek.be

10.4 De persoonsgegevens van de klant worden door FIRMA VAN ASBROEK bewaard tot 3 jaar na de laatste aankoop door de klant. Na deze datum worden deze persoonsgegevens vernietigd. Als de klant na voornoemde periode van 3 jaar opnieuw een bestelling via de website wil plaatsen, wordt desgevallend een nieuwe account aangemaakt.

Artikel 11 - Cookies

11.1 De klant erkent ervan in kennis gesteld te zijn dat de website gebruikmaakt van cookies die door de klant moeten worden aanvaard als de klant gebruik wenst te maken van de website. Deze cookies worden op de gegevensdrager van de klant opgeslagen om het gebruik van de website door de klant en gegevensuitwisseling via de website mogelijk te maken. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze cookies.

11.2 FIRMA VAN ASBROEK informeert de klant dat hij te allen tijde het accepteren van cookies kan stopzetten door de instellingen in zijn browser in die zin aan te passen met dien verstande dat dit het gebruik van de website kan hinderen of zelfs onmogelijk kan maken.

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

12.1 De klant verklaart ervan in kennis gesteld te zijn dat de inhoud van de website http://www.werkkledij-vanasbroek.be/ wordt beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Behoudens schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van FIRMA VAN ASBROEK is elke gehele of gedeeltelijke reproductie van inhoud van de website verboden.

12.2 In afwijking op artikel 12.1 is de klant gerechtigd om van de pagina’s die relevant zijn met betrekking tot de door hem/haar verrichte aankoop een kopie voor persoonlijk gebruik te printen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 FIRMA VAN ASBROEK draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de software van de klant of het verlies van data door de klant die in verband kan worden gebracht met het gebruik van de online webshop, noch voor enig feit dat het gevolg is van dergelijk verlies zoals, niet-limitatief, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de onkosten, verstoring van planning of door derden geëiste betalingen.

13.2 FIRMA VAN ASBROEK draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de accuraatheid van de op de online webshop beschikbare informatie.

13.3 FIRMA VAN ASBROEK streeft naar een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid van de webshop, zonder echter de beschikbaarheid ervan op welke manier ook te garanderen. In geen geval kan FIRMA VAN ASBROEK aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van de webshop.

13.4 In ieder geval is de aansprakelijkheid van FIRMA VAN ASBROEK uit hoofde van de koopovereenkomst en het gebruik van de webshop beperkt tot het bedrag van de verrichte aankoop.

Laatste nieuws

em_blog

25

May

 

Werkkledij Van Asbroek…

Werkkledij Van Asbroek vanaf heden ook online!…

Lees meer

em_blog

19

May

 

Jaarlijkse opendeurdag…

Onze jaarlijkse opendeurdag gaat door op 24 november 2016…

Lees meer

em_blog

19

May

 

Batibouw 2017 in hal 4…

We verwelkomen u graag op Batibouw 2017 in hal 4 van 16/2/2017 tot 26/2/2017.…

Lees meer

em_brand_03.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_02.jpg
em_brand_04.jpg
em_brand_06.jpg
em_brand_05.jpg
em_brand_07.jpg
em_brand_08.jpg